LAMELLAE

Kolekcia Lamellae je in?pirovaná lupe?mi húb, ich jedine?nos?ou, prispôsobivos?ou a krehkos?ou. Celá kolekcia je navrhnutá v parametrickom programe Grasshopper, ktorý umo?nil vzniku náhodných organických foriem. Pri tvorbe je vyu?itá metóda 3D tla?e no zárove? sú v?etky ?perky dokon?ené ru?ne, tradi?nými zlatníckymi technikami. Zachovávajú si svoj naturálny vzh?ad aj ke? sú navrhnuté zadávaním algoritmických parametrov namiesto priameho ?i 3D modelovania. 

BOTANICA

It is the first collection created in autumn and winter 2020. Is it a discovery and a celebration of basic goldsmithing techniques such as manual sawing of recycled brass sheets. Inspiration is shapes of exotic plants, botanical drawings and cut-outs of Henry Mattis. It is full of statement hanging and stud earrings. All the pieces are polished to mirror lustre and goldplated so that they last beautiful longer.